تکنولوژی طراحی و ساخت هواپیمای تفریحی آزیتا experimental AZITA Hi I with my wife and our daughter, are manufacturing a four-seats recreational canard aircraft . My field of study is aerospace engineering and my wife's field of study is chemical engineering. The two-person AZITA aircraft, was able to make good initial flights. But because the pilot was not familiar with the behavior of the Canard aircraft . In the last test, the airplane crashed. I have made new AZITA+4(Four seats-two 912ROTAX engine-take-off-Weight 1000 kilograms) in Iran but there is no rules for flight test.amateur built-experimental airplane ,Is it possible to help me for coming there and test my air plane and Back to my country ? please visit this weblog for more information about construction process . I am very excited to help you in designing and constructing an amateur plane. In a parking lot or storage room of 50 square meters http://experimentalairplane.mihanblog.com 2020-04-04T05:05:10+01:00 text/html 2020-02-01T17:46:37+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 115=Low height flight AZITA airplane http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/209 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/c4low/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2019-12-27T09:20:35+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 114=تست موفق محدوده تحمل ضربه روی ارابه فرود و رینگ و شفت هواپیمای AZITA 4 http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/208 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">در سانحه پرنده دو نفره </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-language:FA">AZITA 2</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; در سال 1395 بدلیل عدم شکست ارابه فرود ضربه به بدنه منتقل شده و بدنه دو نیم شد. لذا از آن تجربه جهت ساخت ارابه فرود هواپیمای </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-language:FA">AZITA 4 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;استفاده کردیم و همانطور که در فیلم تست زیربه تاریخ 98/9/29 مشهود است ارابه فرود محدوده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4g</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را پاس کرده و در محدوده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>7g</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">به گونه ای شکست &nbsp;که ضربه را دفع کرده و به پیکره هواپیما هیچ آسیبی وارد نکرد و به این ترتیب ، با شکست خود، فدای ایمنی و سلامت کابین شد . لازم به ذکر است از آنجا که برای تهیه قطعات هواپیماهای سبک در تحریم کامل هستیم،&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">ارابه فرود&nbsp; تماما طراحی و ساخت خودمان بوده و</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">پرنده با تقویت های لازم طی&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;">مدت 10 روز کاری بازسازی خواهد شد .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span lang="FA"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span lang="FA">[<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style></span></span></p><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/zjwC8/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span lang="FA">]</span></span></p> text/html 2019-11-09T12:05:51+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 113= تست بررسی قابلیت کنترل پرنده AZITA 4 در محدوده سرعت برخاست http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/206 <span style="color: rgb(72, 75, 98); font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">در این تست هواپیما چندین بار airborne شد تا قابلیت کنترل آن چک شود که مشخص شد هواپیما هیچگونه تمایلی برای انحراف به چپ و راست نداشته و در محدوده سرعت برخاست قابل کنترل می باشد.</span><div>[<div id="59377373354"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/MIh2S?data[rnddiv]=59377373354&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]<font color="#484b62" face="IRANSans, Open Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font> <div><span style="color: rgb(72, 75, 98); font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div> </div> text/html 2019-08-30T10:37:15+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 112= AZITA 4 taxi and airborne tests http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/203 تست های زمینی هواپیمای آزیتا از ابتدای شهریور ماه سال 98 در باند فرودگاه سمنان آغاز شد که فیلم زیر مربوط یه taxi و fast taxi&nbsp; و اولین airborne پرنده است<div>[<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/S9tMN/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>]<br><div>&nbsp;.</div></div> text/html 2019-08-30T09:29:30+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 111= مقایسه تراست حاصل از ملخ ساخت بومی با ملخ DUC فرانسه http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/202 <span style="color: rgb(111, 114, 133); font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.86px;">به دلیل نداشتن باند فرودگاه با اتکا به ترمز عالی پرنده ، به صورت مقدماتی عملکرد ملخ ساخت آقای انارکی با ملخ ساخت فرانسه ، از نظر میزان نیروی هل دهندگی مقایسه شد.</span><div><font color="#6f7285" face="IRANSans, Open Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13.86px;"><br></span></font> <div>[<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/1ePwQ/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>]</div></div> text/html 2019-08-01T11:25:32+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 110= مقایسه ارتعاش ملخ http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/201 در این ویدیو سعی شده با ثابت نگه داشتن محل دوربین میزان ارتعاش ملخ دست ساز خودمان با میزان ارتعاش دو ملخ ساخت کشور فرانسه و چکسلواکی که در اغلب هواپیماهای شخصی در ایران استفاده می شود ، مقایسه شود:<div><br></div><div>[<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/N61eK/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>]</div> text/html 2019-07-27T10:52:00+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 109= تست بارگذاری و بالانس عرضی ملخ three blade و pusher http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/204 در خرداد ماه سال 98 موفق به ساخت ملخ pusher&nbsp; برای موتور ROTAX 912 با قدرت 100 hp&nbsp; شدیم که فیلم مربوط به تست بارگذاری و بالانس عرضی آن در زیر ارائه شده است .وزن هر blade&nbsp; حدود 450 گرم و فول کربن می باشد که قادر است بیش از 120 کیلوگرم بار را تحمل کند.<div><br></div><div>[<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/az7rB/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>]</div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style> text/html 2019-06-14T07:08:18+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 108= تست سطح متحرک دم قائم (Rudder) هواپیمای AZITA 4 http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/197 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">تست برتری نیروی عرضی ایرو دینامیکی سطح متحرک دم قائم (Rudder)بر گشتاور عرضی پرنده در شرایط اضطراری که یکی ار موتور ها خاموش و موتور دیگر با حداکثر نیرو روشن با شد.</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: center;">[<div id="49260348857"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/DvN38?data[rnddiv]=49260348857&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2019-01-20T19:21:10+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 107=تست Start دو موتور ROTAX 912 نصب شده روی هواپیمای آزیتا 4 http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/188 <font size="3">در تاریخ 97/10/25 دو موتور نصب شده روی پرنده با موفقیت استارت خورد و بدین ترتیب مدار الکترونیک و گیج های مربوطه وسیستم&nbsp; سوخت رسانی به موتور نیز چک شد .(فیلم زیر )</font><div><font size="3"><br></font></div><div>[<div id="1548013147535257"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ZrVdR?data[rnddiv]=1548013147535257&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]<font size="3"><br></font><div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> </div> </div> text/html 2018-12-20T12:02:10+01:00 experimentalairplane.mihanblog.com آزیتا اکبری یزدی 106= تست موفق Airborne هواپیمای AZITA 4 http://experimentalairplane.mihanblog.com/post/186 [<div id="15453075631754576"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/AeTc6?data[rnddiv]=15453075631754576&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]