در سانحه پرنده دو نفره AZITA 2  در سال 1395 بدلیل عدم شکست ارابه فرود ضربه به بدنه منتقل شده و بدنه دو نیم شد. لذا از آن تجربه جهت ساخت ارابه فرود هواپیمای AZITA 4  استفاده کردیم و همانطور که در فیلم تست زیربه تاریخ 98/9/29 مشهود است ارابه فرود محدوده 4g را پاس کرده و در محدوده 7g به گونه ای شکست  که ضربه را دفع کرده و به پیکره هواپیما هیچ آسیبی وارد نکرد و به این ترتیب ، با شکست خود، فدای ایمنی و سلامت کابین شد . لازم به ذکر است از آنجا که برای تهیه قطعات هواپیماهای سبک در تحریم کامل هستیم، ارابه فرود  تماما طراحی و ساخت خودمان بوده و پرنده با تقویت های لازم طی مدت 10 روز کاری بازسازی خواهد شد .


[

]