در این تست هواپیما چندین بار airborne شد تا قابلیت کنترل آن چک شود که مشخص شد هواپیما هیچگونه تمایلی برای انحراف به چپ و راست نداشته و در محدوده سرعت برخاست قابل کنترل می باشد.
[
]