تست های زمینی هواپیمای آزیتا از ابتدای شهریور ماه سال 98 در باند فرودگاه سمنان آغاز شد که فیلم زیر مربوط یه taxi و fast taxi  و اولین airborne پرنده است
[
]
 .