به دلیل نداشتن باند فرودگاه با اتکا به ترمز عالی پرنده ، به صورت مقدماتی عملکرد ملخ ساخت آقای انارکی با ملخ ساخت فرانسه ، از نظر میزان نیروی هل دهندگی مقایسه شد.

[
]