در این ویدیو سعی شده با ثابت نگه داشتن محل دوربین میزان ارتعاش ملخ دست ساز خودمان با میزان ارتعاش دو ملخ ساخت کشور فرانسه و چکسلواکی که در اغلب هواپیماهای شخصی در ایران استفاده می شود ، مقایسه شود:

[
]