تست برتری نیروی عرضی ایرو دینامیکی سطح متحرک دم قائم (Rudder)بر گشتاور عرضی پرنده در شرایط اضطراری که یکی ار موتور ها خاموش و موتور دیگر با حداکثر نیرو روشن با شد.

[
]