در تاریخ 97/10/25 دو موتور نصب شده روی پرنده با موفقیت استارت خورد و بدین ترتیب مدار الکترونیک و گیج های مربوطه وسیستم  سوخت رسانی به موتور نیز چک شد .(فیلم زیر )

[
]