تست موفق بارگذاری حد اکثری روی بالابر و رضایت از مکانیزم حرکت روی فرمان پرنده آزیتا 4

[
]

تست  موفق مکانیزم شهپر زیر بار    50 کیلوگرم عرضی (هرطرف 25 کیلو) بر اتصالات فرمان
 هواپیما
[
]