این پرنده اسکیل یک پنجم طبق روابط مدلینگ ناسا جهت ارزیابی مرکز آیرودینامیکی ، کنترل و پایداری و رفتار دینامیکی پرنده با حد اقل تراست ممکن ساخته شده و دارای مشخصات زیر است : 

وزن برخاست :10 کیلو گرم مساحت بال : 0/5 متر مربع موتور : 800Kv ملخ 6 * 10 باطری لیتیم پلیمر : 6 سل

فیلم تست های پروازی این پرنده را در لینک زیر مشاهده کنید:

This one-fifth scale is made according to NASA modeling relationships to assess the aerodynamic center, control and 
stability, and the dynamic behavior of the bird with the minimum possible thrust, and has the following characteristics: Take-off weight: 10 kg   Wing area: 0.5 m 2   Engine: 800Kv  Propeller: 6 * 10   lithium polymer battery: 6 cells
[
]