در هواپیماهای شخصی هنگام فرود اضطراری در محیطی مثل جنگل یا کوهستان که خلبان قادر به نشستن نمی باشد با کشیدن ضامن چتر ،راکت عمل نموده و دریچه چتر را خرد کرده وچتر را با خود به ارتفاع لازم جهت باز شدن آن می برد تا کل هواپیما با امنیت فرود آید . دریچه چتر باید به گونه ای ساخته شده باشد که ضمن داشتن استحکام استاتیکی حداقل مقاومت دینامیکی را داشته باشد . 

[
]